PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 3


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, i 2. ___________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće