PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 1

Povlačenje tužbe u odnosu na jednog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)





Grb



REPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)



_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________________, i 2. ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće



REŠENJE 



I    -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II   -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III  -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.