PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 3

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.