PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 3

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.