PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________________ advokat iz __________________________, radi __________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine van ročišta:


REŠENJE 


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.