PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________advokat iz___________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine van ročišta:REŠENJE I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.