PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
VIŠI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________ advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine van ročišta:REŠENJE 


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.