PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 3

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ______________________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________,  radi ____________, vrednost predmeta spora __________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće


REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.