PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ TUŽENIH SUPARNIČARA 

(Član 214. tačka 5. i član 199. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _________________, protiv tuženih: 1. _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ______________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -        POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -        Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.