PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ TUŽENIH SUPARNIČARA

(Član 214. tačka 5. i član 199. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ___________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ___________________________, i 2. ___________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -        Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.