PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ TUŽENIH SUPARNIČARA 

(Član 214. tačka 5. i član 199. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U _______________ i to sudija ________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________________________, i 2. _______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  - POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.