PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽENOG 

(Član 214. tačka 5. ZPP) - Varijanta 2

Tužioci kao obični suparničari

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ________________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. ______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _________________ 2. ________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________ protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ____________________ dvokat iz ___________, radi ________________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, van ročišta, dana ________________godine, doneo je:REŠENJEI  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II - Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.