PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽENOG 

(Član 214. tačka 5. ZPP) - Varijanta 3

Tužioci kao obični suparničari
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U _____________________ i to sudija ______________________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužilaca: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________________ 2. _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _________________ protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _________________ advokat iz ____________________, radi ________________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, van ročišta, dana ________________godine, doneo je:REŠENJEI  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II - Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.