PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽENOG - Varijanta 2

Tužioci kao obični suparničari

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _____________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. ______________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________________ 2. __________________________________________________, čiji je punomoćnik _______________________________, advokat iz _____________________ protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _________________ advokat iz _________________, radi _______________, vrednost predmeta spora ______________________ dinara, van ročišta, dana ________________ godine, doneo je:REŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.