PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽIOCA 

(Član 214. tačka 5. ZPP i čl. 88. i 89. stav 1.  Zakona o stečaju)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija _____________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -        POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.