PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽIOCA 

(Član 214. tačka 5. ZPP i čl. 88. i 89. stav 1. Zakona o stečaju)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.