PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽIOCA 

(Član 214. tačka 5. ZPP i čl. 88. i 89. stav 1.  Zakona o stečaju)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.