PREKID POSTUPKA I POVLAČENJE TUŽBE - SUPARNIČARI

(Član 214. tačka 5. i član 196. stav 2. ZPP) 


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________________, i 2. _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće


REŠENJE 


I   -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II  -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.