PREKID POSTUPKA I POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 214. tačka 5. i član 196. stav 2. ZPP) - suparničari

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE I    -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II   -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III  -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.