PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA 

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 484. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________________________, i 2. ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće


REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.