PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA 

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 484. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.