PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA

Prerastanje likvidacije u stečaj

(Član 484 ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, i 2. _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________,  radi ________________________, vrednost predmeta spora ___________________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.