Presuda drugostepenog suda kojom se žalba oštećenog kao tužioca, podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda - odbija. 


Član 388. ZKPKž. _______
U IME NARODA
Apelacioni sud u __________ u veću sastavljenom od sudija: _____________ predsednika veća, ________________ i _______________ kao članova veća, sa savetnikom Apelacionog suda ________________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženih ______________________ i dr., zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući žalbi oštećenog kao tužioca ____________ izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u ________ K. ______od __________ godine, posle sednice veća održane u smislu člana 375. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), u prisustvu oštećenog kao tužioca ___________________ i njegovog punomoćnika _________________ advokata iz ____________, dana ___________ godine, doneo je
P R E S U D U
ODBIJA SE kao neosnovana žalba oštećenog kao tužioca _________________ a presuda Osnovnog suda u ____________ K. ___ od ____________ godine POTVRĐUJE.