Presuda drugostepenog suda kojom se žalba javnog tužioca, podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda - odbija

Član 457. ZKPKž. br. __________

U IME NARODAApelacioni sud u _____________ u veću sastavljenom od sudija ______________, kao predsednika veća, ________________ i ______________, kao članova veća, sa zapisničarem _______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________, zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), i krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, rešavajući po žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u _____________ br. ____ od _________ godine, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u __________, K. br. _______ od ____________ godine, na sednici veća održanoj na dan _____________ godine, a po prethodnom saslušanju zamenika Apelacionog javnog tužioca u ______________ doneo je