Presuda drugostepenog suda kojom se delimično

ukida prvostepena presuda

Član 458. stav 3. ZKP

Kž. br. __________


U IME NARODA


APELACIONI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ___________, i članova veća-sudija: _______________ i _________________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog 1)______________, iz ______________, zbog krivičnog dela prinude iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i krivičnog dela oštećenja tuđe stvari iz člana 212. stav 1. KZ, i okrivljenog 2)______________, iz ______________, zbog krivičnog dela prinude iz člana 135. stav 1. KZ i krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, odlučujući o žalbi branioca i punomoćnika okrivljenog 2)____________ - privatnog tužioca ____________, advokata iz ____________, izjavljenoj na presudu Osnovng suda u _____________ K. br. __________ od _______ godine, na sednici veća održanoj _______ godine, doneo je sledeću:


P R E S U D U


I.        DELIMIČNO SE UVAŽAVA žalba branioca i punomoćnika okrivljenog 2)_____________ privatnog tužioca ______________, iz ______________, advokata iz ______________ i UKIDA SE presuda Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine samo u oslobađajućem delu izreke - deo izreke presude pod tačkom II/1 i samo u tom delu predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok se u svemu ostalom napred navedena žalba ODBIJA KAO NEOSNOVANA.


II.        U delu izreke napred navedene presude u kome je prema okrivljenom 2)_______________ iz ______________ odbijena optužba, prvostepena presuda, OSTAJE NEPROMENJENA.