Presuda drugostepenog suda kojom se po žalbi više lica preinačuje prvostepena presuda - izreka

Član 459. ZKP

Kž. I ____/____U IME NARODA


Apelacioni sud u ________________, u veću sastavljenom od sudija: _____________, kao predsednika veća, __________________, i __________________, kao članova veća, sa savetnikom __________________, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv optuženog __________________ i dr. zbog krivičnog dela iz člana 348. stav 3. u vezi st. 1. i 2. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući o žalbama: branioca optuženog 1)_____________ advokata iz ___________ i zajedničkog branioca optuženih 1)________________ i _________________, advokata __________________ iz _____________, izjavljenim protiv presude Osnovnog suda u _________ K. _____ od _________ godine, posle sednice veća održane u smislu člana 447. i 448. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) dana ______________ godine u prisustvu branilaca optuženih, doneo jeP R E S U D U


I DELIMIČNIM UVAŽENJEM žalbi branilaca optuženih 1)______________ i 2)______________ PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u ___________ K ___ od ___________ godine i to: