Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje presuda prvostepenog suda prema više lica 


Član 391. ZKPKž. br. __________
U IME NARODAAPELACIONI SUD u ________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i sudija: ____________ i ____________, članova veća, i stručnog saradnika ____________, zapisničara, protiv okrivljenih __________ i ______________ oba iz ______________, zbog krivičnog dela ometanja službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije, rešavajući po žalbi okrivljenih, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
P R E S U D UUvažavanjem žalbe okrivljenih ______________ i ______________ iz ______________, PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u __________ K. br. __________ od __________ godine tako što Apelacioni sud u _________ okrivljenog ______________ iz ______________ za učinjeno krivično delo ometanja službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije bliže opisano u izreci prvostepene presude i za koje je istom presudom oglašen krivim, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) meseca, i okrivljenog ______________ iz ______________ za učinjeno krivično delo ometanje službenih lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije bliže opisanog u izreci prvostepene presude i za koje je isti presudom oglašen krivim, OSUĐUJE na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jednog) meseca.