Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje prvostepena presuda

Član 459. stav 1. ZKPKž. __________
U IME NARODAAPELACIONI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i sudija: ______________ i ______________, sa zapisničarem __________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog produženog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o žalbi branioca optuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________. godine, posle sednice veća održane u smislu člana 447. i 448. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana ______________ godine, doneo je sledeću