Presuda drugostepenog suda po žalbi samo na troškove

krivičnog postupka

Član 457. ZKPKž. br. __________
U IME NARODAAPELACIONI SUD u ______________, u veću sastavljenom od predsednika veća - suda ______________, i članova veća - sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom __________________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _______________ iz ____________________, zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na presudu Osnovnog suda u ________________ K. br. _____________ od ____________ godine na sednici veća održanoj __________ godine doneo je sledeću