Presuda kojom se optužba odbija

Član 422. stav 1. ZKP
K. br. ___/___
U   I M E   N A R O D A
OSNOVNI SUD u ____________, sudija _____________, sa zapisničarem _______________, u krivičnom predmetu protiv optuženog _________________ iz _________________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva ___________ Kt. br. ___/__ od _______________ godine, nakon održanog usmenog javnog glavnog pretresa na dan ______________ godine, u prisustvu ____________ zamenika javnog tužioca i optuženog ________________ a u odsustvu uredno pozvanog predstavnika oštećenog ________________, doneo je istog dana u prisustvu pomenutih stranaka i javno objavio