Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe

Član 423. ZKP

K.br. __________

U IME NARODA