PRESUDA KOJOM SE UVAŽAVA ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE, PREINAČUJE OSPORENA PRESUDA I TUŽBA ODBIJA

(Član 55. stav 2. ZUS-a)Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp _____________/___

Datum ____________

BeogradU IME NARODAVRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija __________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda _________________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih iz Beograda, za preispitivanje pravosnažne presude Upravnog suda u Beogradu, U-___/___ od _______________. godine, u predmetu utvrđivanja svojstva osiguranika, uz učešće protivne stranke _________________ iz _____________ ul. ______________ br. ___, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ____________. godine, doneo je


PRESUDU


Zahtev se UVAŽAVA, PREINAČAVA presuda Upravnog suda u Beogradu U-___/___ od ____________. godine, tako što se tužba ODBIJA.