PRESUDA KOJOM SE UVAŽAVA ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE, PREINAČUJE OSPORENA PRESUDA, UVAŽAVA TUŽBA I PONIŠTAVA OSPORENO REŠENJE

(Član 55. stav 2. ZUS-a)
Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp _____________/___

Datum ____________

Beograd


U IME NARODAVRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _________________, predsednika veća______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda ______________, zapisničarom, rešavajući po zahtevu za preispitivanje sudske odluke, koji je podneo ________________ iz ______________ ul. _____________ br. _____, protiv presude Upravnog suda u Beogradu U-_____/____ od _________. godine, u predmetu utvrđivanja opšteg interesa, uz učešće protivne stranke preduzeća ______________, u neja­vnoj sednici veća, održanoj dana ___________. godine, doneo jePRESUDU


ZAHTEV SE  UVAŽAVA, PREINAČUJE PRESUDA Upravnog suda u Beogradu U-___/___ od _____________. godine, tako što se tužba uvažava i poništava rešenje Vlade br. ______ od __________. godine, u stavu 1. tač. 6, u odnosu na podnosioca zahteva.