PRESUDA KOJOM SE UVAŽAVA ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE I UKIDA REŠENJE SUDA

(Član 55. stav 2. ZUS-a)Republika Srbija

Vrhovni kasacioni sud

Uzp _____________/___

Datum ____________

Beograd
U IME NARODAVRHOVNI KASACIONI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i ________________, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda _______________, zapisničarem, rešavajući po zahtevu za vanredno preispitivanje sudske odluke koji je podneo _______________ iz _______________ ul. ________________ br. ___ protiv rešenja Upravnog suda u Beogradu U-___/___ od __________. godine, u predmetu utvrđivanja opšteg interesa, uz ušešće protivne stranke ______________, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana ______________. godine, doneo jePRESUDU


Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA rešenje Upravnog suda u Beogradu U- ___/___ od _____________. godine, i predmet vraća sudu na ponovno odlučivanje.