Presuda kojom se uvažava zahtev za zaštitu zakonitosti i konstatuje povreda zakona u korist osuđenog

Član 493. ZKP.

Kzz. ___/___


U IME NARODA


Vrhovni kasacioni sud u _________, u veću sastavljenom od sudija: ____________, predsednika veća, ______________, _______________, _____________ i ____________, članova veća, sa savetnikom _____________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog _____________, zbog krivičnog dela sitna krađa iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije, Ktz. broj ___/___ od _______ godine, podignutom protiv pravnosnažne presude Apelacionog suda u ___________ Kž. ___/___ od _____________ godine, na sednici veća održanoj dana ___________ godine, doneo je


P R E S U D U


UVAŽAVA SE zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Srbije Ktz. broj ___/___ od _____________ godine, pa se utvrđuje da je pravnosnažnom presudom Višeg suda u __________ Kž. ___/___ od ___________ godine povređen zakon u korist osuđenog ______________.