Presuda kojom se više lica oslobađa od optužbe - izreka

Član 423. ZKP
K. br. _________U IME NARODAOSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od sudije ______________, predsednika veća, i sudija porotnika ____________, i ________________ kao članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu optuženih 1)_____________________ i 2)________________ obojice iz _____________ i ________________, iz ______________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) a po optužnici oštećenog kao tužioca _______________ iz ___________, a nakon održanog javnog glavnog pretresa na dan __________. godine u prisustvu optuženih 1)_______________ i 2)____________, njihovog branioca ______________ advokata iz ____________, optuženog 3)_____________ i njegovog branioca _____________, advokata iz __________, oštećenog kao tužioca _______________ i njegovog punomoćnika __________________, advokata iz _____________, doneo je istoga dana a javno objavio _____________ godine sledeću: