PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 1

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODAOSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ____________________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________________ advokat iz _______________, radi __________, vrednost predmeta spora ______________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI   -        ODBIJA SE tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu zateznu kamatu na deo glavnog duga od __________ dinara, od _________ godine do ___________ godine, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ______/__ od __________ godine, UKIDA u tom delu.


II  -        Navedeno rešenje o izvršenju na ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu plati _________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate i to:

- na iznos od _________ dinara, od ________ godine do isplate;