PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 1

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODAPRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _________________________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz ____________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI    -         ODBIJA SE tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu zateznu kamatu na deo glavnog duga od __________ dinara, od _________ godine do ___________ godine, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ______/__ od __________ godine, UKIDA u tom delu.