PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA  - Varijanta 2

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODAOSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ___________________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________ advokat iz __________________, radi __________, vrednost predmeta spora _____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________ godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI   -        ODBIJA SE TUŽBENI ZAHTEV da tuženi plati tužiocu ___________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _________ godine do isplate, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _______/__ od __________ godine u tom delu UKIDA.


II  -        Navedeno rešenje o izvršenju na ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu plati ________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od ________ godine do isplate, kao i za troškove izvršenja od ________ dinara.