PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 2

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODAPRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca __________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz __________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću:
PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI    -         ODBIJA SE TUŽBENI ZAHTEV da tuženi plati tužiocu ___________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _________ godine do isplate, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _______/__ od __________ godine u tom delu UKIDA.