PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA  - Varijanta 3

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ____________________________________________, čiji je punomoćnik _________________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog _______________________________________________, čiji je punomoćnik _________________________advokat iz _________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI   -        ODBIJA SE tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na glavni dug od ___________dinara, od ________ godine do __________ godine.


II  -        OBAVEZUJE SE TUŽENI da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od __________ dinara, od ______ godine do ___________ godine, u roku od 8 dana. 


III -         Obavezuje se tuženi da naknadi tužiocu troškove parničnog postupka u iznosu od ______ dinara u roku od 8 dana.