PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 4

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODAPRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _______________ advokat iz ______________, radi ____________, vrednost predmeta spora _____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________ godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI    -         ODBIJA SE tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu deo glavnog duga od ____________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine, UKIDA u tom delu.