PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKA  - Varijanta 4

(Član 337. i član 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ____________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik __________________ advokat iz __________________, radi __________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________ godine doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU ODRICANJA I ZBOG IZOSTANKAI   -        ODBIJA SE tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu deo glavnog duga od ____________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. _____/__ od ________ godine, UKIDA u tom delu.


II  -        Navedeno rešenje o izvršenju na ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu plati __________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate i to:

- na iznos od _________ dinara, od _______ godine do isplate;

- na iznos od _________ dinara, od _______ godine do isplate;