PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA 
I POVLAČENJE TUŽBE - Varijanta 1

Solidarni dužnici kao obični suparničari

(Čl. 336, 476. stav 1. i član 196. stav 2. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca _____________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________________, i 2. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA I  -        TUŽBA JE POVUČENA za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _______ godine do _________ godine.


II  -        OBAVEZUJU SE PRVOTUŽENI I DRUGOTUŽENI da solidarno plate tužiocu iznos od ___________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od ________ godine do isplate, u roku od 8 dana.