PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA 
I POVLAČENJE TUŽBE - Varijanta 2

Solidarni dužnici kao obični suparničari

(Čl. 336, 476. stav 1. i član 196. stav 2. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz __________________, i 2. _______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA I   -        TUŽBA JE POVUČENA za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od ________ dinara, od ________ godine do __________ godine.


II  -        OBAVEZUJU SE PRVOTUŽENI I DRUGOTUŽENI da solidarno plate tužiocu iznos od _____________ dinara, na ime glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _______ godine do isplate, u roku od 8 dana.