PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 1

Solidarni dužnici kao obični suparničari

(Čl. 336. i 476. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik __________________________________, advokat iz _________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA I    -        TUŽBA JE POVUČENA za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _______ godine do _________ godine.