PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA - Varijanta 2

Solidarni dužnici kao obični suparničari

(Čl. 336. i 476. stav 1. ZPP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________________, i 2. ________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:PRESUDU 

NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA I    -        TUŽBA JE POVUČENA za kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od ________ dinara, od ________ godine do __________ godine.