PRESUDA PO TUŽBI ZA PONAVLJANJE UPRAVNO SUDSKOG POSTUPKA

(Čl. 63. st. 1. i 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca __________________ iz ______________, ul. ______________ br. _____, protiv rešenja tuženog organa Ministarstva za urbanizam stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ___________ okrug iz ____________, br. ____ od ___________. godine, u predmetu građevinskom, rešavajući po tužbi za ponavljanje upravno su­dskog postupka, koju јe podneo ____________________ iz _____________ ul. ______________ br. ___ protiv presude Upravnog suda U-________/__ od ___________. godine, uz učešće ranijeg tužioca - zainteresovanog lica, po održanoj javnoj raspravi, dana ____________. godine, doneo je
P R E S U D UOstavlja se na snazi presuda Upravnog suda U_________/____ od _____________.