PRESUDA U UPRAVNOM SPORU 
KADA JE POSEBNIM ZAKONOM ISKLJUČEN UPRAVNI SPOR
- SPOR OGRANIČENE JURISDIKCIJE

(Čl. 42. st. 1. u vezi čl. 43. st. 2. ZUS-a) 
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija ________________, predsednika veća, ________________ i _______________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda ________________, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tužioca __________________ iz ______________, ul. ______________ br. _____, čiji je punomoćnik ___________ advokat iz ___________ protiv rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova br. ____________ od ____________, u predmetu oduzimanja oružanog lista i lovačke puške, po održanoj javnoj raspravi, dana ___________ doneo je
P R E S U D U1. Tužba se uvažava i poništava rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova br. __________ od ______________


2. Dužan je tuženi organ da tužiocu naknadi troškove upravnog spora u iznosu _____ dinara.