PRESUDA U UPRAVNOM SPORU ZBOG NEDONOŠENJA REŠENJA PO ŽALBI

(Čl. 41. st. 5. ZUS-a)
Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

Beograd

U IME NARODA

UPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: _________________, predsednika veća, __________________ i __________________, članova veća, sa savetnikom Upravnog suda __________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca _________________ iz ______________ ul. _______________ br. ___ protiv tuženog organa Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ______________ okrug iz __________________, u predmetu nedonošenja rešenja po žalbi, u nejavnoj sednici veća održanoj dana _______________. godine, doneo je
P R E S U D UTUŽBA SE UVAŽAVA i nalaže tuženom organu Ministarstvu za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ________________ okrug iz ___________________ da odluči po žalbi tužioca u upravnom postupku u roku od 30 dana od dana prijema ove presude.